Aanbod

Passo Avanti is een HR-adviesbureau met specialisatie binnen het domein van werving en selectie. De activiteit is gebaseerd op vijf pijlers en is gericht naar ondernemingen, organisaties, partners en sollicitanten. Indien u meer informatie wenst over het aanbod, kan u steeds contact opnemen.

Pijler 1: rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers

Als ondernemer of organisatie is het niet altijd even makkelijk om de geschikte werknemer aan te trekken. U hebt te weinig tijd, u hebt dringend nood aan meerdere profielen of u hebt geen selectieverantwoordelijke die deze taak op zich neemt. Hierop biedt Passo Avanti een perfect antwoord. Door u het werk uit handen te nemen, kan u zich richten op uw kerntaken. U krijgt een volledig overgenomen procedure van a tot y waarbij u telkens kan interveniëren. Na de aanwerving kan u tevens gratis gebruik maken van een evaluatie van de opgestarte werknemer.

Lees meer

Een medewerker van Passo Avanti komt bij u ter plaatse en zal samen met u de volledige procedure uitschrijven.

In een eerste fase wordt er samen met u bekeken aan welke vereisten de nieuwe medewerker dient te voldoen. Op basis hiervan wordt indien nodig de functieomschrijving aangepast of opgemaakt. Voorts wordt er een vacaturebericht uitgeschreven dat, na uw goedkeuring, zal verspreid worden. Samen met u bekijken we welke kanalen ideaal zijn voor de verspreiding van de vacature met het doel zoveel mogelijk kwalitatieve instroom te genereren.

In een tweede fase gebeurt er een degelijke cv-screening. De geschikte kandidaten worden uitgenodigd op een diepte-interview. 
Er zal een rapport op maat van uw behoeften worden geschreven over de geschikte kandidaten. Dit rapport wordt samen met u uitgebreid doorgenomen om op basis hiervan te beslissen wie zal uitgenodigd worden voor een tweede ronde.
Indien de kandidaat dient langs te komen bij de leidinggevende, zal er door ons een gerichte feedback voorzien worden aan de leidinggevende zodat hij of zij een goed beeld krijgt van de kandidaten. Desgewenst wordt ook uw leidinggevende bijgestaan in zijn ronde tijdens het screenen van kandidaten.

In een derde fase zal er beslist worden welke kandidaat zal opstarten. U krijgt daarbij nog een extra rapport dat u in staat zal stellen om de nieuwe medewerker zo goed mogelijk te begeleiden in zijn werking. U krijgt een zicht op zijn sterke punten alsook op de punten waaraan nog dient gewerkt te worden. Dit kan als basis gebruikt worden voor een eventueel opleidingstraject.

In een vierde fase is er een evaluatiemoment voorzien drie maanden na de opstart van de kandidaat. Desgevallend kan dit vroeger of later in het werktraject voorzien worden. Tijdens deze evaluatie gaan we na of u daadwerkelijk tevreden bent over de kandidaat en aan welke punten nog verder gewerkt moet worden.

Kortom, u wordt door de gehele procedure geadviseerd en gecoacht. U krijgt input op verschillende momenten tijdens de aanwervingsprocedure waardoor u zelf tijdig kan bijsturen mochten belangrijke gegevens of elementen wijzigen.

Interesse? Vraag uw vrijblijvende offerte aan via het contactformulier.

Pijler 2: doorlichting van het aanwervingsbeleid

De geschikte medewerker vinden is vaak niet eenvoudig. Het is een omslachtige en tijdsintensieve procedure. De teleurstelling en de kost van de procedure zijn dan ook groot als de vacature slecht ingevuld raakt of nieuwe medewerkers snel terug afhaken.

Om u te helpen een performanter selectiebeleid te ontwikkelen, biedt Passo Avanti u een adviesrapport aan met duidelijke aanduidingen op welke vlakken u reeds sterk scoort en op welke vlakken u extra acties kan ondernemen om een innovatief en sterk aanwervingsbeleid te verkrijgen.

Lees meer

In fase 1 zal een medewerker van Passo Avanti de schriftelijke procedure bekijken.  Er wordt ook tijd voorzien om de hele procedure te observeren en voorbeelden van eerdere selectieprocessen worden in de diepte nagekeken. Er worden interviews voorzien met de selectieverantwoordelijken en desgewenst worden ook andere mensen betrokken in deze fase. Op basis van deze fase zal er een rapport geschreven worden waarin de pijnpunten van uw procedure beschreven zullen staan. Dit rapport wordt verder aangevuld met de nodige adviezen en tips om dit beleid aan te passen.

In fase 2 zullen de adviezen geïmplementeerd worden in de selectieprocedure. Indien nodig zal er ook contact gelegd worden met de partners om tot concrete afspraken te komen om de selectie efficiënt en doelgericht te maken. Voorts krijgt u nog informatie over de verschillende bestaande kanalen die door sollicitanten gebruikt worden, zodat uw vacatures in de toekomst via het meest ideale kanaal worden verspreid.

In fase 3 zal er een training gegeven worden aan de selectieverantwoordelijke(n) om sterker te staan in de screeningsprocedure. Dit betreft een op maat gemaakte training die gericht is op de profielen die u zoekt. Indien gewenst worden er vacatureberichten ontwikkeld die later verder gebruikt kunnen worden en zal er een leidraad worden voorzien die gebruikt kan worden tijdens het diepte-interview, inclusief keuzevragen die de selectieverantwoordelijke kan gebruiken.

In fase 4 komt er een half jaar na de doorlichting een evaluatie om na te gaan of de acties ook gerichte resultaten opleverden. Indien nodig kunnen er extra aanpassingen gedaan worden.

Bij deze doorlichting is het niet verplicht om alle fases aan te kopen. U kan een vrijblijvende offerte opvragen voor de fases die u wenst te doorlopen.

Pijler 3: trainingen

In deze pijler vindt u de verschillende open trainingen terug die Passo Avanti organiseert. Hierbij wordt telkens aangegeven op welke doelgroep deze trainingen zich richten. Per training vindt u terug welke resultaten u mag verwachten.

Indien u niet uw gading vindt, kan u altijd doorgeven welke trainingen u zelf interessant vindt. Deze informatie kan dan gebruikt worden om nieuwe modules te ontwikkelen.

Er is eveneens een mogelijkheid om gebruik te maken van incompanytrainingen. Hierbij wordt dan een training georganiseerd op maat van uw bedrijf. U krijgt op voorhand een korte samenvatting van deze training, zodat u eventueel extra zaken aan bod kan laten komen. Voor dit soort trainingen is een intakegesprek noodzakelijk teneinde uw wensen en verwachtingen concreet te kunnen invullen. Dit intakegesprek is gratis en enkel gericht op het leveren van een betere service.

Pijler 4: gastspreker

Als onderneming of organisatie organiseert u misschien wel een bedrijfs- of netwerkevenement. Daarbij is het interessant om externe sprekers uit te nodigen die over hun vakdomein komen spreken.
U kan bij Passo Avanti terecht voor een gastspreker rond het thema werving en selectie. 

Een medewerker komt gedurende 1 uur spreken over een vooraf afgesproken specifiek thema. U krijgt op voorhand een korte samenvatting van de informatie die gegeven zal worden.

Wil u Passo Avanti voor een voordracht inhuren, gelieve dan ruim op voorhand met ons contact op te nemen met details van uw verwachtingen, zodat we ons terdege kunnen voorbereiden.

Als onderneming of organisatie is het vaak erg duur om een evenement te organiseren. Passo Avanti kiest dan ook voor een laagdrempelige kost. U betaalt enkel twee maal 50 euro voor de verplaatsingsvergoeding. De eerste maal geldt dit voor het intakegesprek, zodat concreet kan worden afgestemd wat u wenst. Een tweede maal voor de aanwezigheid op het evenement zelf.

Pijler 5: adviesverlening voor sollicitanten

Als sollicitant is het een hele opdracht om te solliciteren. U weet niet altijd waar u moet beginnen, u hebt vragen bij uw cv en/of motivatiebrief en eens u wordt uitgenodigd is het vaak een hels karwei om u goed voor te bereiden.

Samen met haar partners voorziet Passo Avanti in een aantal gratis activiteiten om u beter en sterker voor de dag te laten komen als sollicitant. Van zodra workshops worden georganiseerd vindt u de details hierover op deze pagina terug.

Sollicitanten die een persoonlijke ondersteuning wensen, kunnen Passo Avanti hiervoor contacteren. Een persoonlijk begeleidingstraject is echter wel betalend.

Lees meer

Wat kan u van een persoonlijk begeleidingstraject verwachten:

 

  • In een intakegesprek bespreken we uw ervaring en interesses, maar gaan we ook na over welke competenties u reeds beschikt en welke competenties u wenst te verwerven.
  • In een tweede gesprek worden op basis van voorgaande informatie vijf verschillende vacatures voorgelegd. Deze vacatures worden grondig besproken met u, zodat we verder kunnen uitzoeken waar uw interesses daadwerkelijk liggen. We gaan ook na of extra opleidingen vereist zijn en u krijgt een lijst van mogelijke opleidingskanalen om deze competenties verder te versterken.
  • In een derde gesprek wordt u ondersteund bij het opmaken van een professioneel cv en motivatiebrief. We bekijken ook uw manier van solliciteren en gaan na wat er nog verbeterd kan worden.
  • In een vierde gesprek wordt u ondersteund in het zelfbewust worden van uw sterktes en uw werkpunten. We bereiden u ook voor op mogelijke selectiegesprekken en de vragen waarmee u geconfronteerd kan worden. We geven u de nodige tips mee om steeds te zorgen voor een sterke voorbereiding.

 


Dit is een standaardtraject. Indien u andere zaken wenst na te gaan of u wenst slechts deelaspecten te doorlopen, kan er hiervoor een offerte op maat gemaakt worden.