Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, met inbegrip van de voorbereidende contacten, offertes en correspondentie aangaande het leveren van diensten ("de opdrachten") tussen Passo Avanti en de klant – samen de partijen. De klant wordt geacht ze onvoorwaardelijk te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Ze maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die door Passo Avanti aangegaan worden.

 

Artikel 2: Termijnen

 1. De door Passo Avanti gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling.
 2. De klant dient schriftelijk zijn aanvaarding van de offerte, inhoudende de algemene voorwaarden, mede te delen, alvorens Passo Avanti zal overgaan tot de uitvoering van de opdracht.
 3. Een overeenkomst komt derhalve tot stand en treedt in werking op de datum van aanvaarding van de offerte door de klant  en blijft van kracht tot bij de verwezenlijking van de opdracht. De in de offerte vermelde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

 1. Passo Avanti zal de opdracht uitvoeren naar beste kennis en vermogen, met de zorgvuldigheid die van een professioneel dienstverlener in gelijkaardige omstandigheden mag verwacht worden, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de wetten, reglementen, voorschriften en normen, van kracht op de datum van het afsluiten van de overeenkomst.
 2. De uitvoering van de dienst zal overeenkomstig de offerte gebeuren. Afhankelijk van bevestiging in de offerte zal de uitvoering van de dienst plaatsvinden bij de klant of op een door Passo Avanti gehuurde locatie.
 3. Omwille van uitzonderlijke omstandigheden kan er afgeweken worden van de uitvoeringsdatum en zal de uitvoering op een andere datum plaatsvinden, overeenstemmend met de nieuw afgesproken datum van uitvoering.

 

Artikel 4: Vroegtijdige ontbinding

De overeenkomst kan op grond van de volgende redenen vroegtijdig ontbonden worden:
 

 1. Ontbinding door overmacht: indien een situatie van overmacht gedurende zes maanden aanhoudt, kan Passo Avanti de overeenkomst ontbinden.
 2. Ontbinding door faling: in geval van faling, dreigend faillissement, vereffening, staking van betaling, herhaaldelijke wanbetaling of gerechtelijk akkoord (wco) in hoofde van de klant zal Passo Avanti de overeenkomst van rechtswege onmiddellijk kunnen beëindigen zonder opzeg of schadeloosstelling verontschuldigd te zijn aan de klant.
 3. Ontbinding in overleg: de overeenkomst kan vroegtijdig beëindigd worden in onderling akkoord.
 4. Eenzijdige ontbinding: de klant kan de overeenkomst vroegtijdig eenzijdig beëindigen, mits een aangetekende brief gericht aan Passo Avanti met een opzegtermijn van 1 maand die ingaat de eerste dag van de maand volgend op de datum van het aangetekende schrijven. In dit geval dient de klant, buiten de betaling van de normaal voorziene vergoeding voor de reeds gepresteerde werkzaamheden, overeenkomstig artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, een bijkomende forfaitaire schadevergoeding te betalen gerekend ten belope van 50% van de totale offerteprijs, exclusief BTW.
 5. Ontbinding bij niet-naleving van de bepalingen van de overeenkomst: indien een partij op een ernstige wijze haar contractuele verplichtingen niet nakomt of zware fouten maakt, wordt dit door de benadeelde partij per aangetekend schrijven gemeld met opgave van redenen. Als de in gebreke gestelde partij nalaat binnen de vijftien kalenderdagen na deze kennisgeving hierop te antwoorden door alsnog vrijwillig uitvoering te geven aan de aangeklaagde tekortkomingen heeft de benadeelde partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden lastens de ingebreke blijvende partij, en dit onverminderd het recht van de benadeelde partij ook nog een bijkomende schadevergoeding te claimen.

 

Artikel 5: Koopprijs en betaling

 1. De opgegeven erelonen en kosten voor het uitvoeren van de opdracht (de vergoedingen) zijn steeds exclusief BTW. De overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten zijn steeds ten laste van de klant. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn reiskosten, vervoers- en verzekeringskosten niet in de erelonen inbegrepen.
 2. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.
 3. De aan de klant overgemaakte facturen dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te worden betaald op de bankrekening van Passo Avanti, zoals aangegeven op de factuur.
 4. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de openstaande factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 125 euro, alsook verwijlintresten van 1% per maand.
 5. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Passo Avanti zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld, zonder hiervoor tot enige schadevergoeding aan de klant gehouden te zijn.
 6. De betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 7. Bij betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant voor wat de prijs en de kwaliteit betreft, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hiervoor vermelde termijn.

 

Artikel 6: Realisatievoorwaarden

 1. Onafhankelijkheid: Passo Avanti, die haar taak in volledige onafhankelijkheid vervult, bepaalt zelf in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden zij haar opdrachten zal vervullen. Voor zover de klant aan Passo Avanti richtlijnen zou geven in verband met de uitvoering van de opdracht, zullen deze als kaderrichtlijn dienen te worden beschouwd, zonder in te grijpen in de concrete wijze van uitvoering van de opdracht.
 2. Levertermijnen: onder levertermijn wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de opdracht moet worden verwezenlijkt. Overeengekomen dan wel opgegeven levertermijnen zijn te beschouwen als middelenverbintenissen.  Overschrijding van de levertermijn geeft de klant geen recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Passo Avanti. Passo Avanti zal, indien duidelijk wordt dat zij haar opgegeven levertermijnen niet kan nakomen, aan de klant meedelen welke nieuwe leveringstermijn wordt vooropgesteld.
 3. Onderaanneming: Passo Avanti is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te geven voor zover zij de klant hiervan in kennis heeft gesteld. Indien Passo Avanti op verzoek van de klant samenwerkt met één of meer anderen of één of meer anderen inschakelt, zal Passo Avanti voor het door deze derde(n) verrichtte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn.

 

Artikel 7: Integriteit

 1. Passo Avanti zal, als een professionele dienstverlener, rekening houdend met de geldende eisen op het gebied van Veiligheid & Gezondheid van haar eigen medewerkers, deze van de klant en derden waarop haar activiteiten betrekking hebben en met de noodzakelijke maatregelen op gebied van Milieuzorg , en hieromtrent waar nodig met de klant afstemmen. Passo Avanti verwacht van de klant op deze punten eenzelfde constructieve cultuur en houding.

 

Artikel 8: Confidentialiteit

 1. Tijdens de duur van de overeenkomst doch ook na het beëindigen ervan, zal Passo Avanti , behoudens akkoord van de klant, alle confidentiële informatie verkregen van de klant en van derden in het kader van de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk beschouwen en deze informatie op geen enkele wijze aan derden ter kennis brengen, tenzij zij hiertoe zou worden verplicht op grond van wettelijke en deontologische regels. Passo Avanti neemt alle nodige maatregelen om te verzekeren dat haar medewerkers en onderaannemers, indien deze er zijn, gebonden zijn door dezelfde geheimhoudingsplicht. Informatie wordt als confidentieel beschouwd wanneer de partij die de informatie ter beschikking stelt deze schriftelijk als verrouwelijk markeert en bevestigt.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendom

 1. Passo Avanti behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle intellectuele prestaties die zij verricht of de vruchten daarvan, ook al kwamen deze tot stand in het kader van de uitvoering van de opdracht of in opdracht van de klant. De klant ziet ervan af producten zoals computerprogramma's, rekennota's, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Passo Avanti , al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.  De klant verkrijgt het gebruiksrecht van de resultaten van de studie en de documenten waarvoor ereloon is betaald. Hij heeft het recht deze documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voorzover dit kadert binnen het doel van de opdracht. Het voorgaande is eveneens toepasselijk bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook.

 

Artikel 10: Eigendom en gebruik

 1. Passo Avanti verkrijgt de toestemming van de klant om de opdracht als projectreferentie aan te halen, tekeningen, foto's en ander illustratiemateriaal aan te wenden als referentiemateriaal. Het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Passo Avanti wordt niet aanzien als een inbreuk op de geheimhoudingsverplichting. Mits voorafgaande toestemming van de klant, heeft Passo Avanti het recht beschrijvende artikels met of zonder illustratie van de opdracht te publiceren. De klant zal zijn toestemming hiertoe enkel op redelijke gronden kunnen weigeren.

 

Artikel 11: Niet afwerving

 1. De klant verbindt zich ertoe om zowel tijdens de duurtijd van de overeenkomst als gedurende een periode van twaalf maanden na het beëindigen ervan, ongeacht welke partij tot beëindiging of ontbinding overgaat en om gelijk welke reden, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, zij het voor eigen rekening of in samenwerking met, in naam van of middels tussenkomst van, enig ander persoon of vennootschap, één of meerdere medewerkers van Passo Avanti die bij enige opdracht voor de klant betrokken waren, in dienst te nemen dan wel op enig andere manier voor zich te laten werken, of met het oog hierop te benaderen of ervoor te zorgen dat zulke personen benaderd worden.

 

Artikel 12: De aansprakelijkheid

 1. Passo Avanti is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar te leveren diensten. Er kan echter geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding ten gevolge van een fout, vergissing en nalatigheid tijdens de uitvoering van haar opdracht tenzij het een grove inbreuk op de wetgeving betreft of indien een zware fout aantoonbaar is. In dat geval dient de klacht binnen de acht dagen schriftelijk overgemaakt te worden aan Passo Avanti middels een aangetekend schrijven. In geen geval zal de klant recht hebben op een schadevergoeding die hoger ligt dan het overeengekomen bedrag aan erelonen voorzien in de overeenkomst.

 

Artikel 13: Nietigheid van bepalingen - Deelbaarheid

 1. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing. Desgevallend dient de nietigverklaring van één of meer bepalingen vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomt met de geest van de nietige of onafdwingbare bepaling.

 

Artikel 14:  Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op de rechtsverhouding tussen Passo Avanti en de klant is het Belgisch recht van toepassing.
 2. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waar de bedrijfszetel van Passo Avanti gevestigd is zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.