Aanbod

Passo Avanti, Italiaans voor "een stap vooruit", is een gespecialiseerd adviesverlener in HR-processen. Door haar jarenlange ervaring in dit domein, kent Passo Avanti de pijnpunten, valkuilen en uitdagingen in de carrièreflow van (nieuwe) medewerkers en het inbedden van de HR-strategie in de bredere organisatiestrategie.

Via onze verschillende pijlers en onze werking op maat van uw organisatie zorgen we voor een vooruitstrevende en kwaliteitsvolle verbetering van uw HR-beleid.

Een goed HR-beleid is een belangrijke stap vooruit in het nastreven van een sterk businessresultaat en in de goede werking van uw onderneming.

Pijler 1: rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers

Als ondernemer of organisatie is het niet altijd even makkelijk om de geschikte werknemer aan te trekken. U hebt te weinig tijd, u hebt dringend nood aan meerdere profielen of u hebt geen selectieverantwoordelijke die deze taak op zich neemt. Hierop biedt Passo Avanti een perfect antwoord. Door u het werk uit handen te nemen, kan u zich richten op uw kerntaken. U krijgt een volledig overgenomen procedure van a tot y waarbij u telkens kan interveniëren. Na de aanwerving kan u tevens gratis gebruik maken van een evaluatie van de opgestarte werknemer.

Lees meer

Een medewerker van Passo Avanti komt bij u ter plaatse en zal samen met u de volledige procedure uitschrijven.

 

In een eerste fase wordt er samen met u bekeken aan welke vereisten de nieuwe medewerker dient te voldoen. Op basis hiervan wordt indien nodig de functieomschrijving aangepast of opgemaakt. Voorts wordt er een vacaturebericht uitgeschreven dat, na uw goedkeuring, zal verspreid worden. Samen met u bekijken we welke kanalen ideaal zijn voor de verspreiding van de vacature met het doel zoveel mogelijk kwalitatieve instroom te genereren.

 

In een tweede fase gebeurt er een degelijke cv-screening. De geschikte kandidaten worden uitgenodigd op een diepte-interview. 
Er zal een rapport op maat van uw behoeften worden geschreven over de geschikte kandidaten. Dit rapport wordt samen met u uitgebreid doorgenomen om op basis hiervan te beslissen wie zal uitgenodigd worden voor een tweede ronde.
Indien de kandidaat dient langs te komen bij de leidinggevende, zal er door ons een gerichte feedback voorzien worden aan de leidinggevende zodat hij of zij een goed beeld krijgt van de kandidaten. Desgewenst wordt ook uw leidinggevende bijgestaan in zijn ronde tijdens het screenen van kandidaten.

 

In een derde fase zal er beslist worden welke kandidaat zal opstarten. U krijgt daarbij nog een extra rapport dat u in staat zal stellen om de nieuwe medewerker zo goed mogelijk te begeleiden in zijn werking. U krijgt een zicht op zijn sterke punten alsook op de punten waaraan nog dient gewerkt te worden. Dit kan als basis gebruikt worden voor een eventueel opleidingstraject.

 

In een vierde fase is er een evaluatiemoment voorzien drie maanden na de opstart van de kandidaat. Desgevallend kan dit vroeger of later in het werktraject voorzien worden. Tijdens deze evaluatie gaan we na of u daadwerkelijk tevreden bent over de kandidaat en aan welke punten nog verder gewerkt moet worden.

 

Kortom, u wordt door de gehele procedure geadviseerd en gecoacht. U krijgt input op verschillende momenten tijdens de aanwervingsprocedure waardoor u zelf tijdig kan bijsturen mochten belangrijke gegevens of elementen wijzigen.

 

Passo Avanti kan ook de nodige assessments uitvoeren. Als klant kan u kiezen om de generieke oefeningen van Passo Avanti te benutten. Passo Avanti kan ook op maat geschreven oefeningen voorzien die zo dicht mogelijk bij de eigenlijke job liggen om zowel de competenties te meten als de kandidaat meer inzicht te geven in de uit te voeren functie.

 

Passo Avanti bespreekt met u de competenties en de manier waarop deze zullen geanalyseerd worden. Rapporten van kandidaten worden telkens met de klant besproken. De klant wordt ook eigenaar van deze rapporten. Passo Avanti voorziet bovendien 1u feedback met de kandidaat die het assessment heeft doorlopen. Zo kan u als organisatie bogen op een objectieve procedure en wordt u ontlast van het geven van feedback.

 

Assessments worden ter plaatse afgenomen op het bedrijf. De klant kan ervoor opteren om zelf ook observatoren aan te stellen die aanwezig zijn op het assessment.

 

Interesse? Vraag uw vrijblijvende offerte aan via het contactformulier.

Pijler 2: doorlichting van HR-processen

De geschikte werknemer vinden en aan boord houden is vaak niet eenvoudig. Na een omslachtige en tijdsintensieve aanwervingsprocedure volgt een onboardingsproces en tot slot is het zaak om het retentiecijfer van de medewerkers goed te houden. De teleurstelling en de kosten van HR-procedures zijn dan ook groot als werknemers te snel afhaken.

 

Om u te helpen meer performante HR-processen te ontwikkelen, biedt Passo Avanti u een assessment met adviesrapport aan met duidelijke aanduidingen op welke vlakken u reeds sterk scoort en op welke vlakken u extra acties kan ondernemen om een innovatief en sterk personeelsbeleid te voeren.

Lees meer

Fase 1: onderzoeken van huidige processen

Een goed personeelsbeleid integreren vraagt een onderzoek naar de huidige processen. Waar mogelijk worden er ook cijfers in kaart gebracht om de huidige succesratio en de kostprijs te berekenen op basis van de door de organisatie beschikbaar gestelde data.

 

Er zal een assessment worden uitgevoerd door Passo Avanti bestaand uit o.a.:

 • het in kaart brengen van huidige processen
 • interviews met interne en externe stakeholders
 • onderzoek naar de redenen waarom medewerkers de organisatie hebben verlaten, indien deze gekend zijn
 • observaties ter plaatse
 • in kaart brengen van verschillende feiten en cijfers.

 

Deze fase wordt vergezeld van een adviesrapport dat de sterktes en zwaktes van de organisatie in kaart brengt.

 

In fase 2 kan de klant opteren om de adviezen door Passo Avanti te laten inpassen in de bedrijfscultuur en -werking. Waar nodig kan ook geholpen worden aan het herschrijven van de visie en/of missie. Indien het gaat om grondige aanpassingen van de procedure, wordt de nodige aandacht besteed aan de interne medewerkers en stakeholders die zich moeten inschrijven in de nieuwe procedure. 

 

In fase 3 voorzien we in een evaluatie. Het tijdstip wordt samen met de klant bepaald en wordt vooral gebaseerd op wat voor de klant als relevant kan worden beschouwd. De oplevering van deze fase gebeurt door middel van een conclusieverslag.

Pijler 3: trainingen

Passo Avanti is gespecialiseerd in werving en selectie en biedt uw medewerkers dan ook de mogelijkheid om een training te volgen.

 

Een training wordt vooral "In Company" voorzien. Er kunnen verschillende trainingen aangevraagd worden:

 • Basisopleiding voor de junior recruiter
 • Opleiding tot senior recruiter
 • Opleiding voor hiring managers
 • Opleiding voor rekruteringsconsulenten uit de interim- en selectiesector.

 

Afhankelijk van de opleiding komen volgende topics aan bod:

 • Wat is het belang van een goed functieprofiel en hoe stel ik dat op?
 • Wat is het belang van een heldere en duidelijke vacaturetekst en hoe schrijf ik die?
 • Hoe legt u de competenties en gedragsindicatoren vast?
 • Wat zijn mogelijke vragen die u kan stellen en op welke manier kan u de antwoorden interpreteren?
 • Hoe maakt u een goed en vlot leesbaar rapport op dat de basis kan vormen van het verdere opvolgplan van de toekomstige medewerker?
 • Hoe geeft u grondige en gerichte feedback?

Pijler 4: coaching

Passo Avanti is gespecialiseerd in het geven van persoonlijke coaching voor leidinggevenden. Om de leidinggevenden te coachen wordt een vrijwillig MBTI-assessment afgenomen. Vrijwilligheid aan deze assessments staat voorop, coachees die dit bij voorkeur niet graag hebben, worden gecoacht zonder MBTI-profiel. 

 

MBTI is een tool die de coachee meer inzicht geeft in zijn persoonlijkheid en groeipaden. Ten alle tijden wordt de uitkomst van het MBTI-assessment vertrouwelijk behandeld. Het is aan de coachee de keuze om de uitkomst vrij te geven. 

 

Na de intake en het eventuele MBTI-assessment wordt een coachingsplan opgesteld in samenspraak met de coachee. Bemerkingen die worden doorgegeven door de leidinggevende en/of HR zullen hierin uiteraard worden meegenomen. Desgewenst kan binnen het coachingstraject ook een developmentcenter ingebouwd worden.

 

De trainer is MBTI-gecertificeerd via OPP. 

Pijler 5: gastspreker

Als onderneming of organisatie organiseert u misschien wel een bedrijfs- of netwerkevenement. Daarbij is het interessant om externe sprekers uit te nodigen die over hun vakdomein komen spreken.
U kan bij Passo Avanti terecht voor een gastspreker rond het thema werving en selectie. 

Een medewerker komt gedurende 1 uur spreken over een vooraf afgesproken specifiek thema. U krijgt op voorhand een korte samenvatting van de informatie die gegeven zal worden.

Wil u Passo Avanti voor een voordracht inhuren, gelieve dan ruim op voorhand met ons contact op te nemen met details van uw verwachtingen, zodat we ons terdege kunnen voorbereiden.

Als onderneming of organisatie is het vaak erg duur om een evenement te organiseren. Passo Avanti kiest dan ook voor een laagdrempelige kost. U betaalt enkel twee maal 50 euro voor de verplaatsingsvergoeding. De eerste maal geldt dit voor het intakegesprek, zodat concreet kan worden afgestemd wat u wenst. Een tweede maal voor de aanwezigheid op het evenement zelf.

Pijler 6: adviesverlening voor sollicitanten

Als sollicitant is het een hele opdracht om te solliciteren. U weet niet altijd waar u moet beginnen, u hebt vragen bij uw cv en/of motivatiebrief en eens u wordt uitgenodigd is het vaak een hels karwei om u goed voor te bereiden.

Samen met haar partners voorziet Passo Avanti in een aantal gratis activiteiten om u beter en sterker voor de dag te laten komen als sollicitant. Van zodra workshops worden georganiseerd vindt u de details hierover op deze pagina terug.

Sollicitanten die een persoonlijke ondersteuning wensen, kunnen Passo Avanti hiervoor contacteren. Een persoonlijk begeleidingstraject is echter wel betalend.

Lees meer

Wat kan u van een persoonlijk begeleidingstraject verwachten:

 

 • In een intakegesprek bespreken we uw ervaring en interesses, maar gaan we ook na over welke competenties u reeds beschikt en welke competenties u wenst te verwerven.
 • In een tweede gesprek worden op basis van voorgaande informatie vijf verschillende vacatures voorgelegd. Deze vacatures worden grondig besproken met u, zodat we verder kunnen uitzoeken waar uw interesses daadwerkelijk liggen. We gaan ook na of extra opleidingen vereist zijn en u krijgt een lijst van mogelijke opleidingskanalen om deze competenties verder te versterken.
 • In een derde gesprek wordt u ondersteund bij het opmaken van een professioneel cv en motivatiebrief. We bekijken ook uw manier van solliciteren en gaan na wat er nog verbeterd kan worden.
 • In een vierde gesprek wordt u ondersteund in het zelfbewust worden van uw sterktes en uw werkpunten. We bereiden u ook voor op mogelijke selectiegesprekken en de vragen waarmee u geconfronteerd kan worden. We geven u de nodige tips mee om steeds te zorgen voor een sterke voorbereiding.

 


Dit is een standaardtraject. Indien u andere zaken wenst na te gaan of u wenst slechts deelaspecten te doorlopen, kan er hiervoor een offerte op maat gemaakt worden.